Zásady ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

 

1.     Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

Babušík Capital s.r.o. (dále jen: „správce“).

2.     Kontaktní údaje správce jsou adresa:
Záhradní 1162/5a-VI, 683 01 Rousínov

Tel.č.: 773 463 503

e-mail: info@babusikcapital.com

3.     Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, přímení, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.     Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
5.     Vaše osobní údaje zpracovává správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří budou se zpracováním pomáhat.
6.     Správce prohlašuje, že jako správce vašich osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: bude zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožní Vám a bude Vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

1.     Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a/nebo osobní údaje, které správce získal na základě spravování kontaktního formuláře.
2.     Správce zpracovává Vaše identifikační jméno a příjmení a kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo) a údaje nezbytné pro zabezpečení účelu – zabezpečení osobní konzultace a informativního jednaní na základě Vaši požadavky.
3.     Zpracování osobních údajů, z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
 

● zabezpečení osobní konzultace a informativního jednaní na základě Vaši požadavky.

Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme ke kontaktovaní, abychom Vás mohli zavolat nebo napsat email (např. zaslání přístupů do aplikace, uskutečnění jednání),

 

 ● marketing - zasílání newsletterů třeba novinek, obchodní kampaň ohledné nového produktu.

Vaše osobní údaje (e-mail, telefonní číslo a jméno, příjmení), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení.

 

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

1.     Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
● plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
● oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle          čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
● Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2.     Účelem zpracování osobních údajů je
● výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; poskytnutí osobních údajů je nutným                    požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce        plnit,
● zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3.     Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 

IV.

Doba uchovávání údajů

 

1.     Správce uchovává osobní údaje
● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků        z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
● po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.
2.     Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační            povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z        přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci).
3.     Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4.     Osobní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu budou uchovávány po dobu 10 let. Začátek běhu této lhůty začíná dnem, kdy jsme vzájemně uzavřeli smlouvu.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

1.     Příjemci osobních údajů jsou osoby:
● podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
● podílející se na zajištění provozu služeb,
● zajišťující marketingové služby.
2.     Správce může v budoucnu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou například poskytovatelé mailingových nebo cloudových služeb.
 

VI.

Vaše práva

 

1.     Za podmínek stanovených v GDPR máte
● právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
● právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
● právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
● právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
● právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
● právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
2.     Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

1.     Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2.     Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3.     Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

1.     Uzavřením smlouvy potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2.     Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.